Apothekers Vereniging Rijnmond

Algemeen

De Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR) is een zelfstandige regionale vereniging van apothekers in de regio Rijnmond. De vereniging is ontstaan door samenvoeging van het voormalige KNMP departement Rotterdam - één van de voorheen 25 departementen van de beroepsverenigingKNMP - en de Rotterdamse Apothekers Vereniging (RAV). 

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van apothekers in het werkgebied in de meest ruime zin des woords. De vereniging fungeert tevens als een communicatie platform farmacie.

Apothekers Vereniging Rijnmond heeft haar werkgebied in Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. Klik hier voor een overzicht van het gebied.

Beleid

MISSIE: WAAR STA JE VOOR ALS  APOTHEKERS VERENIGING RIJNMOND?

 • De  Apothekers Vereniging  Rijnmond vertegenwoordigt, adviseert en ondersteunt de leden- apothekers in de regio Rotterdam Rijnmond.
 • De Vereniging heeft een duidelijke positie binnen de gezondheidszorg in de regio en staat borg voor bereikbare, laagdrempelige, veilige en kwalitatief hoogwaardige  farmaceutische  zorg in de regio Rijnmond.
 • Apothekers leveren een belangrijke bijdrage aan het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Dit leidt tot een optimaal resultaat van de behandeling met geneesmiddelen, oftewel gezondheidswinst in termen van verminderde morbiditeit en mortaliteit en/of betere kwaliteit van leven voor de patiënt.

VISIE: WAAR GA JE VOOR ALS APOTHEKERS VERENIGING RIJNMOND?

 • Als professionele organisatie ontwikkelt de CAVR zich door kwaliteit van zorg en de deskundigheid van de leden te bevorderen door o.a. hoogwaardige (na)scholingen te verzorgen en  nieuwe producten te ontwikkelen . Signalen van leden en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zijn daarbij richtinggevend.
 • De CAVR is hét aanspreekpunt van en voor de leden- apothekers binnen de regio.
 • Bij het verbeteren van het imago en verdere (product) ontwikkeling wordt rekening gehouden met maatschappelijke wensen en verwachtingen van leden, cliënten en overheid over de inhoud en vorm van de zorgverlening. Ook de (veranderende) wensen van leden- apothekers over de inhoud van het vak en de beroepsuitoefening spelen hierbij een rol.
 • De CAVR streeft naar een duidelijke positionering en vertegenwoordiging van de leden-apothekers door middel van structureel overleg met collega apothekers en overige zorgverleners om zo optimale farmaceutische  zorg in de regio te waarborgen.
 • Door samen te werken wordt bijgedragen aan het optimaliseren van de farmaceutische  zorg waarbij ieder lid een eigen identiteit kan uitdragen en waarbij de autonomie van de individuele  apotheken behouden blijft.
 • De CAVR is een innovatief en dynamisch orgaan wat activiteiten onderneemt voor alle leden in de regio, een netwerkfunctie heeft en een gezicht geeft aan regionale  apothekers. De CAVR wordt gekenmerkt door een collegiale sfeer, open communicatie met de leden en actieve participatie van de leden.
 • De CAVR kent een heldere bestuursstructuur, verdeling van portefeuilles en taken en bestaat uit verschillende werkgroepen/platforms waarbij alle leden betrokken zijn. De werkgroepen/platforms  dragen o.a. zorg voor contacten met externe partijen.

Medicatieoverdracht

Namens de leden van de Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR) heeft het verenigingsbestuur het initiatief genomen om tot een Convenant Medicatieoverdracht voor de regio Rijnmond te komen. Het bestuur is in overleg gegaan met de betrokken partijen (o.a. ziekenhuizen (via de SRZ), huisartsen, de STAR en de patiëntenvereniging) om te komen tot een Convenant Medicatieoverdracht Rijnmond. In dit document zijn afspraken vastgelegd rondom de medicatieoverdracht in de keten en zijn de verantwoordelijkheden van de diverse partijen vastgelegd. 

Sinds enige tijd is de farmaceutische begeleiding bij opname of ontslag een door de NZa vastgestelde declarabele zorgprestatie. Een aantal zorgverzekeraars, waaronder de Achmea groep, heeft deze prestatie ook ingekocht. Om deze prestatie echter te kunnen declareren heeft bijvoorbeeld Achmea u verzocht een document te overleggen waarin afspraken in de regio vastgelegd zijn. De heeft 17 december 2014 namens de apotheken die lid zijn het convenant eindelijk kunnen tekenen en deze apotheken kunnen dit convenant dan ook aan Achmea overleggen.

Wij vertegenwoordigen echter alleen de aangesloten apotheken in de regio. Onze ledenlijst is ook gecommuniceerd aan Achmea. Mocht u (nog) geen lid zijn van de CAVR, terwijl u wel de medicatieoverdracht op de beschreven manier uitvoert in de apotheek en dit d.m.v. het convenant kenbaar wilt maken aan de verzekeraar, dan kunt u contact opnemen met de CAVR via info@apothekersrijnmond.nl.

Artikel: Farma-Magazine (d.d. 21-03-2015) "We kozen voor de inhoud, dan volgt de ICT"

Medicatie & Thuiszorg

Om de veiligheid en kwaliteit van het medicatieproces in de Care-sector te verbeteren, is het Platform Medicatieveiligheid Care opgericht en zijn er veilige principes ontwikkeld.

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn er vanuit de apothekersvereniging initiatieven genomen om per wijk/thuiszorg werkgebied uniforme protocollen op te stellen die aan 'de veilige principes' voldoen en worden er overeenkomsten tussen de diverse thuiszorgorganisaties en apotheken per gebied/wijk gesloten.

Wilt u in uw wijk/regio ook samen met de bij u actieve thuiszorg organisaties tot een overeenkomst en een uniform protocol komen en wilt u ondersteuning hierbij, neem dan contact op met de CAVR (secretaris@apothekersrijnmond.nl) of met Jaap Hoogeterp (info@pharmaknowledge.nl).

VOORBEELD PROTOCOL & OVEREENKOMST

VEILIGE PRINCIPES VOOR VERSCHILLENDE BEROEPSGROEPEN

Meer informatie over de 'Veilige principes in de medicatieketen - Verpleging, verzorging, thuiszorg (PDF)' is te vinden op de KNMP website.

(laatste update: 24-01-2017)

Vervalste recepten

Wat te doen bij vervalsingen van recepten of misbruik?  
Vervalsingen kunt u doorgeven aan de KNMP via juridischezaken@knmp.nl of aan de KNMP Districtsadviseur: Frans-Peter Grendel.

Raadpleeg ook de site van de IGZ voor de procedure voor het handelen bij valse recepten. Aangifte doen bij de politie valt ook te overwegen.

Bestuur

Via de volgende link kan een PDF overzicht geopend worden met daarin de verschillende CAVR bestuursleden en hun contact informatie.

Nieuwsbrief

Regelmatig verstuurt de Vereniging een nieuwsbrief naar de leden van de vereniging. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Apothekers Vereniging Rijnmond via de secretaris.

Leden- administratie

Voor mutaties betreffende apotheek gegevens (nieuw, verhuizing, naamswijziging, contactgegevens, opheffing, etc.) of voor mutaties in de gegevens van individuele apothekers in de regio Rijnmond, kunt u contact via de e-mail opnemen met de secretaris.

Agenda

 • 14-5-2018
  Bestuursvergadering
 • 18-6-2018
  Bestuursvergadering
 • 03-9-2018
  Bestuursvergadering
 • 08-10-2018
  Bestuursvergadering
 • 18-10-2018
  Ledenvergadering
 • 19-11-2018
  Bestuursvergadering
 • 27-11-2018
 • Jaarvergadering
 • 08-01-2019
  Nieuwjaarsreceptie


SOZIR: Medicatie, ICT & Communicatie

De Stichting Open Zorg Informatiesysteem Rijnmond (SOZIR) heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken en de communicatie en de samenwerking tussen de apothekers/apotheekhoudenden en de ziekenhuizen en overige zorgverleners in de regio Rijnmond te bevorderen. Tevens zet de stichting zich in om de automatisering in de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen en stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg in de regio.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer ten behoeve van haar deelnemers faciliteiten op het gebied van systeem- en bestandsbeheer te bieden, door het onderhoud van de benodigde bestandselementen te coördineren en zo nodig te fungeren als bewerker in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en door te streven naar een samenwerking met rechtspersonen, waarvan de doelstelling vergelijkbaar is met die van de stichting, om een uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners en zorginstellingen mogelijk te maken.

Er kan contact worden opgenomen met de Stichting Open Zorg Informatiesysteem Rijnmond (SOZIR) via: sozir@apothekersrijnmond.nl

Statuten (PDF)

LSP

LSP staat voor Landelijk Schakelpunt en is de zorginfrastructuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Het LSP wordt landelijk ingezet om medische gegevens te kunnen uitwisselen tussen zorgverleners onderling.

LSP

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is van groot belang om fouten in de behandeling te voorkomen. In spoedeisende situaties kan het zelfs van levensbelang zijn dat het ziekenhuis of de huisartsenpost beschikt over de juiste informatie. Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een dienstapotheek of waarnemend huisarts, kunnen actuele medische gegevens opvragen als dat nodig is voor de behandeling van de patiënt. Zij zien dan de persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een medicatie-overzicht inzien. Dit is een overzicht van de medicijnen die zijn verstrekt aan de patiënt. Een waarnemend huisarts kan ook huisartswaarneemgegevens opvragen. Dit is een professionele samenvatting van het huisartsdossier. Voor het beschikbaar maken van medische gegevens via het LSP is – als gevolg van nieuwe regelgeving- uitdrukkelijke toestemming van de betreffende patiënt vooraf nodig (opt-in). Ook in noodsituaties. Elke huisarts en apotheek die een dossier bijhoudt van een patiënt dient deze toestemming zelf te organiseren.

PROJECT

In de regio Rotterdam wordt de uitrol van het LSP projectmatig begeleid. Zowel het aansluit als het opt-in proces. SOZIR coördineert de uitrol voor apothekers en ziekenhuisapothekers en apotheekhoudende huisartsen in de regio die zijn aangesloten bij haar organisatie. Doelstelling is dat eind 2013 tenminste 70% van de apotheken aangesloten zijn op het LSP en tenminste 30% patiënten toestemming hebben gegeven en aangemeld zijn op het LSP. Het jaar daarop is het doel 90 respectievelijk 70%. Voor de LSP uitrol bij huisartsen en huisartsenposten worden separaat afspraken gemaakt.

MEER INFORMATIE

Een samenvatting van de LSP aanpak in de regio Rotterdam en achtergrond informatie over het LSP is te vinden in bijgaande informatiebrief. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over gegevensuitwisseling via LSP de website www.vzvz.nl.

Deelnemers

Gegevensuitwisseling verloopt via regionale clusters waarin het LSP is ingedeeld. De LSP cluster Rijnmond/Hellegat omvat (dienst)apotheken, huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen in het verzorgingsgebied van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond en Huisartsenpost Hellegat (Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee). Dit gebied betreft 1,14 miljoen inwoners en overlapt met dat van de (dienst)apotheken en ziekenhuisapotheken die op het Rijnmonds OZIS netwerk (SOZIR) zijn aangesloten. Ziekenhuizen en zorgaanbieders die landelijk opereren of in een grensgebied gevestigd zijn kunnen in meer regio’s aansluiten.

Via de pagina Regioindeling op de VZVZ website kunt u nagaan welke zorgaanbieders momenteel op het LSP cluster Rijnmond/Hellegat zijn aangesloten.

Aansluiten

Van belang is dat uw systeem aangesloten is op het LSP en dat u beschikt over geldige UZI middelen om met het LSP te kunnen communiceren en patiënten aan te melden.

 1. Check de status van uw LSP aansluiting. Om aan te sluiten heeft u een UZI abonnee nummer nodig, een UZI certificaat, een GBZ verklaring en een gebruikersovereenkomst met VZVZ alsook een contract met uw leverancier. De aansluit procedure verschilt enigszins per leverancier. Als u nog niet aangesloten bent of uw eerdere aansluiting is verlopen of u twijfelt aan de geldigheid van uw UZI certificaat neem dan contact met uw leverancier. Uw leverancier kan u precies aan geven welke stappen u nog moet doorlopen.
 2. Check de status van uw UZI passen en ga na of deze nog niet zijn verlopen of gegevens gewijzigd zijn (bijv. eigenaar, apothekers). Voor de aanvraag van UZI passen vult u de invulformulieren in op de website van ht UZI register: www.uziregister.nl

Voor meer informatie over het aansluit proces raadpleeg de website van VZVZ: www.vzvz.nl. Als u nog vragen heeft of ondersteuning nodig bij de aansluiting raadpleeg uw leverancier of neem contact met de projectleider.

Opt-in

Voor het beschikbaar maken van medische gegevens via het LSP is uitdrukkelijke toestemming van de betreffende patiënt vooraf nodig (opt-in). Ook in noodsituaties. Elke huisarts en apotheek die een dossier bijhoudt van een patiënt dient deze toestemming zelf te organiseren.

TOESTEMMING IN DE APOTHEEK

Uit ervaring blijkt dat één van de meest effectieve opt-in methodes het systematisch uitvragen van al uw patiënten aan de balie is. Elke patiënt dient daarbij aan te geven wel of niet akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van gegevens op het LSP conform de voorwaarden zoals in de VZVZ folder omschreven. Het vastleggen van de verkregen toestemming of bezwaar mag zowel mondeling als schriftelijk. Als u kiest voor schriftelijke vastlegging maak dan gebruik van bijgaande toestemmingsformulier . Of print de toestemming direct op naam uit via uw AIS (Pharmacom maskerbrief) zodat de patiënt alleen nog maar hoeft te tekenen. Leg uw aanpak altijd vast in een instructie en train dit met het personeel. Probeer zoveel mogelijk door een goed gespreksprotocol met elke patiënt direct in de apotheek tot een keuze te komen. De patiënt dient zich te realiseren dat zonder toestemming de gegevensuitwisseling die voorheen toegepast werd (via opt-out) straks niet meer kan! Ook niet in noodsituaties!

TOESTEMMING ONLINE

Als uw apotheek aangesloten is bij www.ikgeeftoestemming.nl kunt u patienten die beschikken over DigiD met sms verificatie de gelegenheid bieden direct online hun toestemming aan u te geven. En bij alle andere zorgverleners die een dossier van de patient bijhouden.
Plaats een link naar www.ikgeeftoestemming.nl op uw website en een downloadable toestemmingsformulier dat patienten zelf kunnen uitprinten en afgeven in de apotheek. Een standaardtekst voor uw website alsook voor een email die u naar uw klantenbestand kunt sturen is beschikbaar. Neem contact op met uw website leverancier voor het plaatsen van de tekst.

MEER INFORMATIE

Afhankelijk van uw lokale situatie en samenwerking met andere zorgverleners of instellingen zijn aangepaste opt-in implementatie scenario’s mogelijk. Raadpleeg voor ondersteuning de opt-in toolkit in de sectie documenten.

Documenten

Hier vindt u een omschrijving van de diverse handreiking en instructies die voor zorgaanbieders beschikbaar zijn voor de implementatie

AANSLUITEN

Apotheken die nog niet (volledig) aangesloten zijn en ondersteuning nodig hebben kunnen de checklist op de website van VZVZ  raadplegen.

Alle overige materialen die gemaakt zijn, waaronder nieuwsbrieven, teksten, checklisten, gebruikershandleidingen en -presentaties, AIS instructies, etc. kunt u downloaden via onderstaand PDF bestand;

Vragen over het LSP?

Voor technische vragen raadpleeg uw leverancier. Voor vragen over uw gebruikersovereenkomst, aantal aangemelde patiënten en vergoeding of uw regio indeling raadpleeg VZVZ (support@vzvz.nl of 070- 3173492) . Apotheken die zijn aangesloten bij een keten kunnen ook bij hun organisatie terecht.

Dienstapotheken Rijnmond

In de regio Rijnmond zijn diverse dienstapotheken (met ieder hun eigen organisatie) actief. Hieronder de verwijzing naar de relevante websites van de diverse dienstapotheken:

Vereniging

Contact gegevens

 • U kunt met al uw Apothekers Vereniging Rijnmond vragen terecht via het e-mail adres: info@apothekersrijnmond.nl
 • U kunt met al uw ICT/OZI/LSP vragen terecht via het e-mail adres: sozir@apothekersrijnmond.nl
 • Klachten en verbeterpunten van apotheken over de thuiszorg of van de thuiszorg over apotheken kunnen aan het bestuur worden gecommuniceerd via het e-mail adres: klachten@apothekersrijnmond.nl
 • Zaken die mis gaan binnen de afspraken die we als apothekers en thuiszorg hebben gemaakt, zgn. incidenten, kunnen gemeld worden via incidenten@apothekersrijnmond.nl De incidenten box zal vooral een kwaliteit bevorderend effect moeten hebben.
 • Tevens kunt u met de individuele bestuursleden contact opnemen.